1. <p id="xwqfm"></p>
  2. <td id="xwqfm"></td>
   • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
   • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
   • C?ng trình k?t c?u thép
   • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
   01
   Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
   Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
   02
   Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
   Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
   03
   C?ng trình k?t c?u thép
   Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
   04
   k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
   Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
   EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
   HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
   • T? v?n
   • thi?t k?
   • xay d?ng
   • ch? t?o
   • v?n chuy?n
   • l?p ??t
   • v?n hành ch?y th?
   • ?ào t?o
   • d?ch v?
   Nh?ng ví d? thành c?ng
   Success Case
   新聞資訊
   Tin t?c
   服務支持
   H? tr? d?ch v?
   Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
   0519-68219888
   Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
   N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
   • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
   • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
   • Qu?n ly theo d?i d? án
   • D?ch v? ph? ki?n
   • ?ào t?o tr?c ti?p
   ??i tác trong n??c
   ??i tác qu?c t?
   Hotline phòng kinh doanh:
   • 19802511917 18094440397
   自拍av在线观看,色就是色欧美亚洲图片,国产一级特黄大片处女,顶级少妇做爰视频